Alarmsystemen Goedkoop  thumbnail

Alarmsystemen Goedkoop

Published Jul 06, 23
8 min read

Alarmsysteem Zonder Meldkamer - Elro.euDit onderwerp snijdt een universeel concept aan. alarmsystemen auto. Stephen Covey verwoordt het perfect in zijn boek 7 habits of highly effective people: “Always start with the end in mind”. Hoe logisch dit ook is, keer op keer zien we in de praktijk dat men projecten start zonder dat de doelstellingen duidelijk zijn.

Zorg ervoor dat het doel in overleg met het management gesteld wordt om er zeker van te zijn dat de securitydoelen dienend zijn aan de organisatiedoelstellingen. Beperken we ons tot de doelstelling voor informatiebeveiliging, en in het bijzonder security awareness als (sub)doelstelling, dan is het belangrijk dat de (sub)doelstelling hiërarchisch geplaatst wordt (zie figuur 2).

Op de korte termijn is het prima om de focus op security awareness te houden, dit bewustzijn beschouwen wij als de randvoorwaarde voor veilig gedrag. Het ultieme doel van bewustzijnsprogramma’s moet liggen op het beheersbaar maken van het risico van menselijk handelen. Daarbij is het niet kennis of bewustzijn dat een directe impact op risico heeft, alleen gedrag heeft invloed op de risico’s.

Ook wijst onderzoek volgens het Centrum uit dat bewustzijnscampagnes niet alleen tekortschieten en middelen verspillen wanneer ze slechts gericht zijn op het creëren van bewustzijn, maar soms zelfs meer schade toebrengen dan bijdragen - alarmsystemen auto. Het stellen van veilig gedrag als doel heeft een enorme impact op het security-awarenessprogramma. Dat komt doordat meetpunten (KPI’s) die het succes van het programma meten, direct worden afgeleid van dat doel.

Voor het aantonen van de progressie ten opzichte van de gestelde doelen is het aan te raden om daar een meetmethode voor te hanteren die perspectief biedt naar toekomstige doelen - alarmsystemen auto. Dit kan echter niet zonder vertrekpunt te bepalen (IST) dat als basis gaat dienen voor het plan om de gestelde doelen te halen (SOLL).

Omdat het doel van het programma veilig gedrag is, moet deze analyse zich richten op het identificeren van risicovol gedrag, wie het vertoont, waarom het bestaat, en welke impact het heeft op de activiteiten van de organisatie. De traditionele manier om een risicoanalyse uit te voeren is om de huidige situatie te vergelijken met de gewenste situatie of een norm.

Alarmsystemen - Kdb Security

De basis voor een mensgerichte risicoanalyse op de traditionele manier is er dus niet (alarmsystemen auto). Het alternatief is dan om een op enquêtes gebaseerde methode te hanteren. Dit stelt zelfs grotere organisaties in staat om snel een volledige analyse van de kennis, het bewustzijn en gedrag van mensen ten opzichte van informatierisico uit te voeren.

Aanvullend kunnen vervolgens traditionele risicoanalyse-elementen worden gebruikt om meer context te geven aan de uitkomsten van de analyse. We hebben het dan over het uitvoeren van deskresearch, zoals de analyse van security-incidenten in het verleden, het opnemen van sector- of zelfs bedrijfsspecifieke dreigingsanalyses, en het houden van interviews met sleutelfiguren in de organisatie.Op basis van deze baseline kunnen meetbare doelen gesteld worden voor het gewenste kennis- en bewustzijnsniveau, en het gedrag van de doelgroep. Deze meetpunten geven het programmamanagement een krachtig stuurmiddel en de security officer een mechanisme om gedurende de levensloop de waarde van het programma naar het management te communiceren. alarmsystemen auto.

Onderzoek van Knowbe4 onder 17. 000 bedrijven en meer dan 9,5 miljoen phishingsimulaties wijst uit dat het juiste gebruik van een geautomatiseerd phishing en simulatieplatform gemiddeld resulteert in een verlaging van 87% van het aantal clicks op kwaadaardige links - alarmsystemen auto. Dergelijke simulaties dienen ook een continu terugkerend onderdeel te zijn van het programma.

Door medewerkers te analyseren op kennis, houding, gedrag en type werkzaamheden vergroot je de relevantie van het programma per individu of groep. De uitkomsten van de analysefase worden gebruikt voor besluitvorming over het trainingscurriculum. Omdat we dit op basis van feitelijke data uit de organisatie doen, stelt de analyse de organisatie in staat om relevante training en simulaties te doen door medewerkers op te groeperen op basis van:1.

risico’s;3. een mix kennis en risico;4. afdeling, geografie en/of samengestelde projectteams. Zo wordt het programmamanagement in staat gesteld om juist díe onderwerpen te belichten die aansluiten op de doelgroep, en ze aan te bieden op het juiste niveau. Ter illustratie nemen we de groep Sales. Uit onze ervaringen blijkt dat salesmensen van nature bereid zijn om meer risico’s te nemen en dat ze lager scoren op de verschillende kennistesten.

Alarmsystemen - Klück Beveiliging

Daarnaast is het een groep die veel meer tijd buiten de kantooromgeving doorbrengt, waardoor een verhoogd risico bestaat op het gebruik van onveilige draadloze netwerken. Een training op het gebied van veilig remote werken, gekoppeld aan een simulatie met zogenaamde ‘rogue hotspots’ zou weleens een positief effect kunnen hebben op het gedrag van deze groep medewerkers.

Daarbij spelen de onderstaande factoren een rol: Hierbij gaat het om het subtiel stimuleren van betrokkenheid door feedback in de grafische interface. Bijvoorbeeld het bereiken van ‘expertstatus’. Houd rekening met de beschikbare tijd voor training per medewerker. Het moet in te passen zijn in het dagelijkse takenpakket. Korte, gerichte trainingen regelmatig herhalen werkt beter dan tweemaal per jaar een lange training.

Het overbrengen van kennis die ook voor persoonlijke doeleinden gebruikt kan worden. Het aanpassen van de leerstof, bijvoorbeeld qua toon, aan de doelgroep zodat zij beter leren. Amerikaanse didactiek werkt bijvoorbeeld niet per se voor Nederlanders. Het beschikbaar hebben van een proces voor het verwerken van feedback van de doelgroep, zodat de content steeds meer op maat gemaakt kan worden.

Een eerste stap naar het transformeren van kennis en bewustzijn in gedragsverandering kan genomen worden door het uitvoeren van simulaties (alarmsystemen auto). Dit geeft de doelgroep de kans om het geleerde toe te passen in een veilige omgeving en, bij voldoende herhaling, haar vaardigheid te verbeteren. Daarnaast zijn simulaties een uitstekende bron van data voor het opdoen van nieuwe inzichten in het gedrag van medewerkers in de praktijk.

Dit restrisico kan effectief worden aangepakt door gedragsveranderingscampagnes uit te voeren. Een gedragsveranderingscampagne duurt gemiddeld tussen de zes en acht weken, wordt op maat ontworpen, gebruikt diverse middelen om het doel te bereiken, en is gericht op één ongewenste gedraging die een significant risico inhoudt voor de (activiteiten van de) organisatie.

De eerste factor is de diversiteit van het campagneteam, die zorgt voor de verscheidenheid van perspectieven die nodig is om een succesvolle campagne te ontwerpen. De tweede factor zijn de data, die het programmamanagement – wederom – in staat stelt bij te sturen waar nodig. De derde factor heeft betrekking op de focus van het programma op de elementen van gedrag: motivatie, moeilijkheidsgraad en trigger.

Beste Draadloze Alarmsystemen

Programma’s hebben budgetten en het is daarom van belang er zeker van te zijn dat geld juist wordt besteed en dat er koers gehouden wordt op de gestelde doelen. Maak zaken daarom zichtbaar en meetbaar en voorkom een mislukt programma. Er bestaan modellen om volwassenheid in awareness te meten, maar die schieten in onze ogen te kort, omdat uiteindelijk het gedrag het doel moet zijn.

Daarbij dient direct vermeld te worden dat een hoog volwassenheidsniveau niet per se iets zegt over hoe veilig de organisatie daadwerkelijk is. Het zegt wel iets over de mate van weerbaarheid van de organisatie en het vermogen om processen, procedures en controles na te leven, ofwel veilig gedrag in de praktijk te brengen - alarmsystemen auto.

Het meten op deze controls doen we op basis van effectiviteit. We stellen dat een control minimaal zo’n zes maanden in werking moet zijn om aantoonbare effectiviteit te kunnen bewijzen. Nadat het bewustzijns- en gedragsprogramma aan volwassenheid heeft gewonnen, is het belangrijk de aanpak te verankeren in de organisatie. alarmsystemen auto. Hiertoe kunnen relevante gedragsdoelstellingen worden opgenomen in strategische functies van de organisatie.

Daarnaast is het heel verstandig om bijvoorbeeld het volgen van securitytrainingen, aangeboden door de organisatie en die dienend zijn aan de rol van de medewerkers, een vast onderdeel te maken van het pakket van taken en verantwoordelijkheden. Het ultieme doel is om gedrag gedurende de levensloop van medewerkers zodanig te beïnvloeden, dat veilig gedrag de norm wordt - alarmsystemen auto.

We hebben in dit artikel verschillende onderdelen beschreven die security-awarenessprogramma’s succesvoller kunnen maken door de focus te verleggen naar gedrag met een gedegen methode daaronder. Security awareness en gedragsprogramma’s vergen continue aandacht en verdienen daarom een methode die ingericht is als continu proces gericht op gedragsverbetering. De belangrijkste aspecten worden hieronder kort samengevat: lead by example en walk the talk zijn veelgebruikte voornemens in managementkringen, aan onder anderen de CISO de taak om ze eraan te houden.

Win ze voor je programma door in te spelen op hun behoeften en kernwaarden. de organisatie rondom je programma is cruciaal. Je kunt het niet alleen, en door te delegeren vergroot je niet alleen je bereik, maar krijg je ook meerdere perspectieven - alarmsystemen auto. Daarnaast geeft het structuur doordat verantwoordelijkheden breder gedragen worden.

Grein Alarmsystemen Bvba

Maar zorg vooral dat het doel afgestemd is met de beleidsbepalers van de organisatie. Informatiebeveiliging is belangrijk, maar staat altijd in dienst van de kerndoelstelling van de organisatie. breng kennis over en maak medewerkers bewust van de noodzaak om veilig gedrag toe te passen in hun werkprocessen. Zorg dat ze de risico’s leren zien en begrijpen.

Daar moet het programma op voorbereid zijn. alleen door te trainen en te simuleren kun je testen of de kennis in de praktijk gebracht wordt. Dit is de fase waarin gedrag getoetst wordt, het enige element in het menselijk handelen dat bij kan dragen aan risicobeheersing. gedrag is aangeleerd en is soms ontstaan in jaren en jaren voorafgaand aan het programma voor security awareness en gedrag.

Latest Posts

Chatgpt: Chatbot Van Talkai In Het Nederlands

Published Jan 01, 24
4 min read

Alarmsysteem Zonder Meldkamer

Published Dec 31, 23
8 min read